Samarbejde om Sikkerhed

Samarbejde om Sikkerhed bygger på den løsningsfokuserede tilgang, som har fokus på forandring. Det er et kommunikativt og terapeutisk værktøj udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg i 1970érne. Den løsningsfokuserede tilgang bygger på en problemforståelse, der anskuer problemer, som mislykkede forsøg på at håndtere vanskeligheder. En grundsten i den løsningsfokuserede metode er, at sætte fokus på det der allerede fungerer. Målet er at skabe forandring ved at finde øjeblikke eller episoder i klientens liv, hvor problemet er fraværende. Når metoden anvendes i arbejdet med udsatte børn og unge er det nødvendigt, at der også foretages en risikovurdering, så der samtidig med den løsningsfokuserede tilgang er fokus på barnets sikkerhed.

Vi har siden 2006 været optaget af at tilpasse den løsningsfokuserede metode til arbejdet med udsatte børn og unge. Vi har ladet os kraftigt inspirere af de ideer, som ligger i de australske modeller Signs of Safety og Partnering for Safety, men har også valgt at gøre brug af principper og begreber fra Per Schultz Jørgensens tænkning om risikoperspektivet, samt forskningen i resiliensprocesser. 

Vores arbejde bygger på skandinavisk, europæisk og international forskning og inkluderer også begreberne i Integrateds Childrens System, således at modellen Samarbejde om Sikkerhed bliver brugbar og forståelig for de mange socialrådgivere der arbejder med ICS.

Vi er særligt optaget af hvordan vi kan vidensbasere og kvalitetsudvikle vores model og indarbejde forskningsbaseret viden, praktisk viden og konkret viden – og dermed styrke den faglige tilgang.

Værktøjerne i Samarbejde om sikkerhed anvendes til at understøtte familien og deres private netværk i en udviklingsproces, som kan skabe sikkerhed og trivsel, på trods af vanskelige vilkår og betingelser. Samarbejde om sikkerhed er en resiliensskabende proces, som foregår mellem barnet og de fællesskaber og verdener, som barnet lever i.

Samarbejde om Sikkerhed bygger på den nye barndomsforskning og grundtanken i den symbolske interaktionisme, som antager, at vi mennesker bliver til gennem andres reaktioner på vores handlinger, attituder og udsagn. Vores model har fokus på samspil, da vi antager, at det er gennem andres respons og omverdenens forventninger til os, at vi lærer om os selv.

Børn i det moderne samfund lever et hverdagsliv i mange “arenaer” og tilbringer det meste af deres vågne tid, adskilt fra de voksne de er i familie med. En forståelse af barnet og barnets situation og potentiale, vil derfor kræve inddragelse og afdækning, af de forskellige former for samspil barnet indgår i.

I Samarbejde om Sikkerhed anser vi inddragelse af børn, forældre, privat og professionelt netværk, som afgørende for om det vil lykkes at skabe sikkerhed, trivsel og udvikling for barnet og derfor har vi fokus på at samle alle voksne omkring barnet, så tilknytningspersoner, primære voksne og voksenkontakter er samlet, når barnet og familien skal hjælpes til at forandre og skabe nye fortællinger.

Samarbejde om Sikkerhed opfatter barnet, som kompetent aktør og bidragsyder i forhold der vedrører barnets liv. Derfor ses arbejdet med forandringer for barnet, ikke som noget de voksne gør med barnet, men derimod som en gensidig påvirkning og læring, der skabes og formes i interaktionen med barnet. Samarbejde om Sikkerhed sætter derfor barnet i centrum og inddrager det, så tidligt som muligt, i egen sag og i arbejdet med at skabe forandring.