Temadage

Samarbejde om sikkerhed i modtagelse og undersøgelse – 3 dages kursus.
Den børnefaglige undersøgelse stiller store krav til kommunens sagsbehandlere, da den dels skal danne grundlag for den socialfaglige vurdering, og dels danne rammen for familiens egen erkendelsesproces. Håndbog om barnets reform understreger, at undersøgelsen skal betragtes som et stykke socialt arbejde i sig selv og processen er lige så vigtig som resultatet, idet familien skal støttes til at forandre problemerne i undersøgelsesperioden.
Kurset giver deltagerne kompetencer og træning i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode, så der allerede fra første møde med familien kan arbejdes på at løse problemerne, samtidig med at der kan foretages en balanceret risikovurdering.
Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, faglige refleksioner og praktiske øvelser. Deltagerne vil i løbet af de 3 dage blive introduceret til:
De løsningsfokuserede grundantagelser og principper, samt det menneskesyn der ligger til grund.
Løsningsfokuserede spørgsmålstyper og samtaleteknikker.
Udarbejdelse af tydelige bekymringsgrundlag, som familien og barnet kan forstå.
Balanceret risikovurdering.
Inddragelse af barn, familie og netværk i undersøgelsen.
Undersøgelsen som forandringsproces.
Socialfaglig analyse.
 
Samarbejde om sikkerhed i handleplanen – 3 dages kursus
Handleplanen skal forstås som et dynamisk samarbejdsredskab, der kan kvalificere samarbejdet mellem sagsbehandleren, barnet, barnets familie og de mennesker der skal yde en indsats i forhold til barnet. Barnet og familien skal inddrages og gennem dialog skal barnets og familiens egen forståelse, erkendelse og ønsker for egen udvikling danne grundlag for handleplanens mål. De mest vellykkede forløb er dem hvor forældrene har været inddraget i arbejdet.
Kurset giver deltagerne kompetencer og træning i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode, og udarbejdelsen af gode konkrete og målbare mål, der både sætter forandringsprocesser i gang i familien og giver mulighed for en detaljeret opfølgning.
Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, faglige refleksioner og praktiske øvelser. Deltagerne vil i løbet af de 3 dage blive introduceret til:
De løsningsfokuserede grundantagelser og principper, samt det menneskesyn der ligger til grund.
Løsningsfokuserede spørgsmålstyper og samtaleteknikker.
Teorier om lærings- og forandringsprocesser.
Udarbejdelse af konkrete mål der inddrager og skaber forandring
Udarbejdelse af sikkerhedsmål.
Inddragelse af barn, familie og privat netværk i handleplanen og opfølgningen.
 
Samarbejde om sikkerhed i børnesamtalen – 3 dages kursus
Børnesamtalen er et vigtigt redskab til at sikre, at barnets perspektiv inddrages i sagsbehandlingen. Det er ofte en udfordring for de professionelle at sikre, at barnet inddrages og høres i tilstrækkelig grad. Erfaringen er, at sagsbehandlingen bliver af bedre kvalitet, når børnene inddrages og har medbestemmelse. Selv om sagsbehandlerne også mener dette, peger flere undersøgelser på at det i mindre grad sker i praksis. Det er vores erfaring at denne divergens i høj grad skyldes, at sagsbehandlerne mangler brugbare værktøjer og redskaber til at afholde og gennemføre nogle gode børnesamtaler.
Kurset i børnesamtalen giver deltagerne kompetencer og træning i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode i samtalen med børn og unge.
Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, faglige refleksioner og praktiske øvelser. Deltagerne vil i løbet af de 3 dage blive introduceret til:
De løsningsfokuserede grundantagelser og principper, samt det syn på børn der ligger til grund.
Forskellige perspektiver på barnet
De juridiske krav til børnesamtalen
Samtalens formål og valg af metode.
Metoder og værktøjer, der er velegnet i samtalen med barnet; De 3 huse, Playmobil, Sikkerhedshuset, Netværkscirklen, Ord og Billeder.
Den svære samtale i overgrebssager.
Hvordan bringses barnets perspektiv ind i det videre arbejde.
 
Samarbejde om sikkerhed med familien og det private netværk – 3 dages kursus
En svensk undersøgelse har påvist at socialarbejderens holdning til det private netværk har stor betydning for om der iværksættes en indsats. Undersøgelsen viser at socialarbejdere som finder det uformelle netværks støtte vigtig, giver forældremyndighedens indehaver større indflydelse på undersøgelsen, inddrager oftere slægten og afslutter oftere undersøgelsen uden beslutninger om indsats. Det er vores erfaring, at selv i meget alvorlige sager, vil tidlig inddragelse af familie og privat netværk medføre, at problemerne løses hurtigere og behovet for foranstaltninger begrænses, samtidig med at løsningerne bliver mere langtidsholbare og børnene bliver bedre støttet i hverdagen.
Kurset i inddragelse af netværket giver deltagerne kompetencer og træning i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode i inddragelsen af børn, familie og netværk.
Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, faglige refleksioner og praktiske øvelser. Deltagerne vil i løbet af de 3 dage blive introduceret til:
Hvordan forbereder og afholder man det indragende netværksmøde.
Hvordan inddrages netværket i at understøtte barnets udvikling og trivsel
Hvordan hjælper man familien med at finde og kontakte det relevante netværk
Hvordan kan man sammen med netværket lave gode mål og aftaler der bringer barnet i fokus.
 
Risikovurdering og socialfaglig analyse – 3 dages kursus
 Af Håndbog til barnets reform fremgår det at den begrundede stillingtagen i den børnefaglige undersøgelse bør indeholde en analyse af alle de oplysninger, der er kommet frem under undersøgelsen. Analysen skal opsamle problemer og ressourcer og gennem en helhedsorienteret analysetilgang afveje de forskellige elementer i forhold til hinanden. Analysen skal både give overblik over barnets samlede situation og inddrage eksplicit teoretisk og praktisk viden til at forstå de afdækkede forhold. Det skal tydeligt fremgå, hvilke omstændigheder sagsbehandleren har lagt vægt på, og hvilke teoretiske forståelser, der er anvendt. En socialfaglig analyse er således en krævende analytisk proces, som stiller store krav til sagsbehandleren. Selv om en række kommuner har brugbare værktøjer, f.eks. Integrated Children System og Signs of Safety, som kan hjælpe med at strukturere og sortere informationerne, er det ikke nok til at sikre reel analyse, fordi det kræver analytisk tænkning og reflekteret praksis at skrive en god analyse.
Kurset i risikovurdering giver deltagerne kompetencer og træning i analytisk tænkning og reflekteret praksis.
Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, faglige refleksioner og praktiske øvelser. Deltagerne vil i løbet af de 3 dage blive introduceret til:
Risikobegrebet.
De retlige krav til den begrundede stillingtagen.
Vigtige elementer i en balanceret risikovurdering og vægtning.
Opmærksomhedspunkter der fremmer den analytiske tænkning.
Reflekteret brug af teori og praksisviden.
Praktisk træning i at skrive gode vurderinger og analyser.
Det gode sagsdrøftemøde – forudsætningen for en reflekteret praksis.
 
Kundskabsledelse – faglig ledelse, læring og udvikling – 5 dages kursus
Der er særlige udfordringer forbundet med at lede medarbejdere, hvis profession er rodfæstet i det sociale arbejde, fordi det er en fagkultur der ikke så let lader sig regulere af ledelse, medmindre det udøves gennem dialog og inddragelse. Lederen skal således kunne sætte mål for forandring og gennemføre disse i dialog med medarbejderne, det vil sige kunne praktisere involverende forandringsledelse, samtidig med at lovgivningens krav, organisationens mål og retningslinjer overholdes. Det stiller krav om, at lederne i
organisation kan understøtte, skabe og lede forandringsprocesser, der udvikler kvaliteten i arbejdet.
Kurset giver deltagerne kompetencer og træning i anvendelsen af den løsningsfokuserede metode, som ledelsesværktøj.
Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, faglige refleksioner og praktiske øvelser. Deltagerne vil i løbet af de 5 dage blive introduceret til:
De løsningsfokuserede grundantagelser og principper, samt det menneskesyn der ligger til grund.
Løsningsfokuserede spørgsmålstyper og samtaleteknikker i konfliktløsning, medarbejdersamtaler.
Løsningsfokuserede teknikker til teambuilding og organisationsudvikling.
Teorier om lærings- og forandringsprocesser.
Udarbejdelse af konkrete mål og visioner der fører til forandring.
Balancen mellem vidensledelse og faglig ledelse.
Vidensdeling og den lærende organisation.
Udviklingen af en reflekteret professionel praksis.​