Grunduddannelse i Samarbejde om sikkerhed

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder uddannelse i anvendelsen af Samarbejde om sikkerhed i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Det er vigtigt for os at uddannelsen er tæt relateret til praksis, så medarbejderne kan anvende dele af metoden umiddelbart efter de enkelte moduler. Derfor er vores kurser også bygget op på en måde, hvor medarbejderne øver metoden mellem de forskellige moduler og der inddrages konkrete sager fra det daglige arbejde.

Nærhedsprincippet kommer ligeledes til udtryk ved, at vi afholder kurserne tæt på kunderne, som selv arrangerer forplejning og kursuslokaler. På den måde sikrer vi kortest mulig transporttid for deltagerne.

En bred implementering af Samarbejde om sikkerhed vil kræve at der arbejdes med mange aspekter samtidig – og tages hensyn til medarbejdernes forskellige læringsstile og læringstempi. Nogle har brug for teoretisk forståelse før de kan arbejde i praksis, andre har brug for at træne håndværket. Nogle skal arbejde mere med metoden end andre før de føler sig sikre i anvendelsen.

Af den grund arbejder vi med kombinationer af store fælles undervisningsforløb, træning og øvelse i små ”trygge” grupper og metoden talt ind i forskellige kontekster for at lette transformationsprocessen. Ligeledes er det vores erfaring at det lykkedes bedst i de organisationer, hvor den tætte faglige ledelse har et dybdegående kendskab til metoden og kan fungere som forandrings-/implementerings-agenter.

Modellen består af en række grundlæggende kompetencer, som organisationen må besidde og beherske for at få det mest optimale resultat. Grundlæggende kræver det at medarbejderne er opmærksomme på metodens videnskabsteoretiske antagelser og det syn vi har på mennesker. Ligeledes bygger metoden på en række grundlæggende antagelser, som er afgørende at tilegne sig, for at kunne arbejde med metoden, herunder en bevægelse mod at se udsatte familier, som ressourcestærke og kompetente, læring og forandring som en cirkulær proces og inddrage familier og deres private netværk i samskabelsesprocesser, hvor familierne bliver eksperterne på eget liv.

Når det overordnede syn og det grundlæggende fundament er på plads, vil medarbejderne have brug for kompetencer i den løsningsfokuserede samtale, mødeledelse og facilitering af forandring. Når dette håndværk er på plads vil medarbejderne nemt kunne benytte de redskaber der ligger i værktøjskassen. Den store opgave ligger i at tilegne sig ”mindsettet” og det kommunikative håndværk.

I myndighedsarbejdet vil fokus ligge på risikovurdering, den løsningsfokuserede samtale, som værktøj til inddragelse, udarbejdelse af klare bekymringsudsagn, målbare mål og forandrings-/resiliensprocesser der involverer og aktiverer alle omkring barnet.

I familiebehandling vil fokus ligge på en styrkelse af den løsningsfokuserede metode, som terapeutisk værktøj til at opnå forandring i samarbejde med familie og netværk.

I forhold til medarbejdere, der skal anvende metoden som et behandlende værktøj eller fungere som implementeringsagenter vil der ofte være behov for at supplere grundforløbet med et intensivt forløb.

Grundforløb i løsningfokuseret metode:

Den grundlæggende uddannelse påbegyndes med 3 fælles dage, hvor den løsningsfokuserede metodes grundbegreber, samtalestruktur, læringsforståelse og forandringsteori introduceres, samtidig med at der øves samtaletræning og teknik.

De 3 introdage arbejdes med grundstrukturen i den løsningsfokuserede samtale.

Samarbejde om sikkerhed – Fælles sprog, faglige forståelser og brug af værktøjer:

Efter grundforløbet i Løsningsfokuseret metode arbejdes der på 5 kursus dage med at få et fælles sprog i forhold til væsentlige begreber og værktøjer, eksempelvis risikovurdering, bekymringsudsagn, sikkerhedsmål, mødeledelse og facilitering, børnesamtale, inddragelse af netværk mm. De 5 dage vil have fokus på undersøgelse (1 dag), handleplan (1 dag), mødeledelse og netværk (2 dage), børnesamtale (1 dag).

Langsigtet implementering og fastholdelse af metoden:

Selv om der i første fase afsættes mange ressourcer til undervisning og træning af metoden er det vores erfaring at mange efter kort tid vil falde tilbage i den vante gænge og arbejde som de har gjort tidligere. En af måderne man kan fastholde fokus over tid er ved fælles kontinuerlige opfølgningsdage. Efter de 8 kursusdage anbefaler vi 2 opfølgningsdage 1 – 2 gange om året.

Metodetræning

Den løsningsfokuserede metode og samtale virker umiddelbart nem og ligetil, når man bliver introduceret til den på et par kursusdage eller når man ser erfarne praktikere anvende den. Det er vores erfaring, at den lethed får mange til at undervurdere, hvor svær den er at lære, praktisere og implementere i dagligdagen. Metoden kan være rigtig svær at få indarbejdet i praksis, fordi det er et håndværk, der skal øves, trænes og arbejdes meget med, inden man kan få en effektfuld samtale der går i dybden og forandrer. At lære metoden, så den kan anvendes som et brugbart værktøj, kræver en løbende træning og coaching af en dygtig løsningsfokuseret praktiker. Derfor anbefaler vi at forløbet suppleres med månedlig metodetræning i mindre grupper.